ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลผลิตทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  การชำระภาษี
  รายงานกิจการสภา
  อปพร. / กู้ชีพ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
     
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
เริ่ม : 2010-10-09
ปิด : 2011-10-09
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ อบต.หนองกุงธนสาร สวยงามในระดับใด?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เฉย ๆ
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
บันเทิง
 

     
 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

 

ดาวโหลดเอกสาร

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

--------------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๔ (๓) -153 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

          ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ๑.๑  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๖             จำนวน ๑ อัตรา

          ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๒.๑  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด

                   ๒.๒  ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ

          ๓.  การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ

                   ๓.๑  การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกตาม เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ เอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕5  ถึงวันที่  14  เดือน เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕5ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

          ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

                   ๔.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศนี้   

                   ๔.๒  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน

                   ๔.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า  จำนวน  ๑  ชุด

                   ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ  (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)

                   ๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. หรือ ก.ท. (เดิม) กำหนด อย่างละ  ๑  ชุด

 

 

-2-

                   ๔.๖  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ

                   ๔.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๔

ท้ายประกาศ

                   ๔.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ

                   ๔.๙  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

                   สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.อบต. มติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

          ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ  ๔๐๐  บาท

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร หรือที่  www.nongkungthanasan.go.th  ภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 ในวัน เวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด

                   ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก

          ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

                   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้

                   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

                             ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน และปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน

                   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

                             ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

-3-

                   ค.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

                             ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ และสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด

                   ทั้งนี้รายละเอียดการสอบแต่ละภาคเป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

          ๘.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร

                   พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ

          ๙.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕5 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖

          ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ๑๐.๑  ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                   ๑๐.๒  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

          ๑๑.  กรณีการทุจริต

                   ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสารทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจาณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกอีกต่อไป

          ๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ๑๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย

                   ๑๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

                             ๑.  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว

                             ๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

                             ๓. ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

                             ๔. มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

                             ๕. ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

 

-4-

          ๑๓.  การแต่งตั้ง

                             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร มีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕5

                                                                  

                                                                   (นายคำพันธ์   พระตลับ)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑

 

บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร   ลงวันที่ 24   เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

 

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับ ๖

(นักบริหารงานทั่วไป ๖ )

 

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ

๒. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒

 

ลำดับที่สมัคร.............................

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

รูปถ่ายขนาด

นิ้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

 

**************************

 

ชื่อ  ................................................สกุล.....................................................

 

เพศ         m  ชาย       m  หญิง

 

วัน/ เดือน/ ปีเกิด.................................อายุปัจจุบัน..........ปี  วันเกษียณอายุราชการ..............................

 

.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....................................................................................................ระดับ...................

 

เงินเดือน...................................บาท                งาน.....................................................................กอง/ฝ่าย.........................................................    ส่วน/สำนัก..........................................................

องค์การบริหารส่วนตำบล........................................อำเภอ.................................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์........................................  โทรสาร.............................. e-mail  .................................................................................................................

 

สถานที่ติดต่อ

                ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก

                บ้านเลขที่...........................ซอย/ตรอก....................................................ถนน........................................

                แขวง/ตำบล..........................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด...........................................

                รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์............................................โทรสาร.......................................

                e-mail.........................................................................................................

 

สถานสภาพครอบครัว

                m  โสด  m  สมรส               m  อื่น ๆ

 

ชื่อคู่สมรส.....................................................สกุล.................................อาชีพ.....................................

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา

m  ไม่มีบุตร/ธิดา   m  มีบุตร/ธิดา  จำนวน.............คน  (ชาย...........คน  หญิง...........คน)

 

ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร)

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่

ความดัน

โลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่น ๆ

เป็น

 

 

 

 

 

 

ไม่เป็น

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สำเร็จการศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

 

 

 

 

 

การศึกษาระดับอื่นๆ

ที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

ประวัติการรับราชการ

                วันบรรจุเข้ารับราชการ...................................ตำแหน่ง........................................................ระดับ.........

                ระยะเวลาปฏิบัติราชการ  รวม...................ปี................เดือน

การดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ

ชื่อตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รวมเวลาดำรงตำแหน่ง

๑.

 

 

 

๒.

 

 

 

๓.

 

 

 

 

๑๐การฝึกอบรม  (หลักสูตรสำคัญฯ)

หลักสูตรที่อบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

๑.

 

 

 

 

๒.

 

 

 

 

๓.

 

 

 

 

 

๑๑ดูงาน  (ที่สำคัญๆ)

การดูงาน

เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

๑.

 

 

 

๒.

 

 

 

๓.

 

 

 

 

๑๒การปฏิบัติงานพิเศษ

การปฏิบัติงานพิเศษ

เรื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสำเร็จ

๑.

 

 

 

๒.

 

 

 

๓.

 

 

 

 

๑๓ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

                ภาษาอังกฤษ..............................................................................................................

                คอมพิวเตอร์................................................................................................................

                อื่น ๆ  (โปรดระบุ) .....................................................................................................

 

๑๔เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

                .........................................................................................................................

                .........................................................................................................................

                .........................................................................................................................

 

๑๕ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง

วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน

                ........................................................................................................................

                ........................................................................................................................

                ........................................................................................................................

 

 

 

-๔-

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

                     ลงลายมือชื่อผู้สมัคร..................................................................

                                                                                                        (...................................................................)

                                                                วันที่  เดือน  ปี  .............../...................../...................

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

(   )  คุณสมบัติครบถ้วน

(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนื่องจาก................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

 

                                                     (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ

                                                       (...................................................)

                                          เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เอกสารหมายเลข ๓

 

 

 

 

หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานบริหาร

เขียนที่  .......................................................

  ...................................................................

                                                              วันที่.............เดือน.................................  พ.ศ. .................

                ข้าพเจ้า  ..........................................................ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................................อำเภอ...........................จังหวัด................................. อนุญาตให้  ................................................................  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง................................................ ระดับ.......... สำนัก/ส่วน..........................อบต........................อำเภอ.........................จังหวัด...........................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร  เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล     ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัด  ระดับ     (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้  หากผ่านการสอบคัดเลือก

 

 

ลงชื่อ...............................................

 (.....................................................)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๔

 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................ตำแหน่ง.........................................................

ระดับ............อบต............................................อำเภอ.......................................จังหวัด.................................

 

 

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

หมายเหตุ

หมวดที่ ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐) คะแนน

 

 

 

          ๑.๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

                 ๑.๑.๑.พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ

                ๑.๑.๒.พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ

๒๐

 

 

             ๑.๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                 พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องาน และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ

๒๐

 

 

หมวดที่ ๒ ความประพฤติ (๒๐) คะแนน

 

 

 

               พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการทำงาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ

๒๐

 

 

หมวด ๓ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (๔๐) คะแนน

 

 

 

              ๓.๑.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                  พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการ หรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี ฯลฯ

 

 

              ๓.๒.ทัศนคติและแรงจูงใจ

                   พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

 

 

              ๓.๓.ความเป็นผู้นำ

                  พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คำแนะนำ การพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบ ยุติธรรม ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

-๒-

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาในการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

หมายเหตุ

             ๓.๔.บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา

                 พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ

 

 

             ๓.๕.การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์

                พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถาน- การณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่น ความสามารถทำงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับ บัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ

 

 

รวม

๑๐๐

 

 

 

 

                  (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน (หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าส่วนราชการ)

                                               (.........................................................)

                                        ตำแหน่ง............................................................

 

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก/หัวหน้าส่วนราชการ

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

                  (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน (หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าส่วนราชการ)

                                               (.........................................................)

                                      ตำแหน่ง............................................................

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                          (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน

                                                (.........................................................)

                                    ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.......................

 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

               &n


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง:
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธสาร เรื่อง เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
แผ่นพับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธนสาร สมัยสามัญ สมัยแรก
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.