ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร

Share on Line
Share on Pinterest