โครงการเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองกุงธนสาร

โครงการเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองกุงธนสาร

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสารได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองกุงธนสาร  โดยสอนให้ผู้สูงอายุทำไม้กวาดดอกหญ้า ไว้ใช้ในครัวเรือนหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

Share on Line
Share on Pinterest