ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 8 นาที / ราย 5 นาที / ราย
2  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที / ราย 5 นาที / ราย
3  การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที / ราย 5 นาที / ราย
4

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 กรณีทั่วไป
 - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
 - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย
5  กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 1 วัน 3 ชม. / ราย
6  การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1 ชม. ในทันที
7  การช่วยเหลือสาธารณภัย - ให้แจ้งตอบรับการ
8  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   (130 ประเภท)
 - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
10

 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
 - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
11

 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่
 สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
 - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
12  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
30 วัน / ราย 20 วัน / ราย

Share on Line
Share on Pinterest