thumbs
นายวิญญู พิมพ์พงษ์
ปลัด อบต.หนองกุงธนสาร
-
thumbs
นายไกรวิทย์ แสงพันธ์
รองปลัด อบต.หนองกุงธนสาร
-
thumbs
นายสุรชัย เสนาเหลา
นิติกรชำนาญการ
-
thumbs
นางสรญา พลพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
-
thumbs
นายไกรษร หาสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
thumbs
นายวีรยุทธ สุวรรณราช
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวอรวรรณ โพธิดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
thumbs
นางจิราธร บัวทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวละมัย ลาสอน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวคมคาย ดีแป้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-
thumbs
นายวันเฉลิม เมืองโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

thumbs
นายชวลิต รัตนัง
นักวิชาการเกษตร

thumbs
นางสาวประภัสสร มิเถาวัลย์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
-
thumbs
นายเฉลิม ชัยชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-

Share on Line
Share on Pinterest