thumbs
นายไกรวิทย์ แสงพันธ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
thumbs
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-
thumbs
นายจิติพล ชานนท์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
-
thumbs
นายบวร หงอกสิมมา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
-
thumbs
นายวิรัช สิงห์ชา
พนักงานขับรถยนต์
(รถกระเช้า)
-
thumbs
นายสุเมฆ เหล่าประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างโยธา
-
thumbs
นายวรกานต์ วรราช
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-
thumbs
นายกิตติพงษ์ ยี่สารพัฒน์
จ้างเหมาบริการกองช่าง

thumbs
นายสุรกิจ สอนโส
จ้างเหมาบริการกองช่าง

Share on Line
Share on Pinterest