วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.หนองกุงธนสาร ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.หนองกุงธนสาร ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยและคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.หนองกุงธนสาร ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.หนองกุงธนสาร ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยและคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยและคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงโครงเกล็ก บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงโครงเกล็ก บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงโครงเกล็ก บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest